Begrippenlijst

Bij Kuyt Gerechtsdeurwaarder & Incasso Lisse begrijpen wij dat onze brieven en exploten soms onduidelijke begrippen kunnen bevatten. Daarom proberen wij hieronder een uitleg te geven over de meest voorkomende begrippen in de wereld van de gerechtsdeurwaarder.

 

A

Aanmaning

Met een aanmaning sommeert de schuldeiser (degene die geld tegoed heeft) de schuldenaar (degene die de schuld moet betalen) om het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen voor een bepaalde datum. De schuldeiser kan de aanmaning zelf versturen, of dit laten doen door de gerechtsdeurwaarder.

 

Aanzegging

Een aanzegging is een mededeling door de gerechtsdeurwaarder, zoals een aanzegging tot afsluiting, ontruiming of openbare verkoop van in beslag genomen roerende zaken.

 

B

Beslag

Beslag is een maatregel waarbij de gerechtsdeurwaarder, op vordering van een belanghebbende en na het verkrijgen van een executoriale titel (vonnis, dwangbevel of beschikking), bepaalde zaken aan de vrije beschikking van de eigenaar of van derden onttrekt. Voorbeelden zijn: loonbeslag, beslag op de uitkering, beslag op de bankrekening en beslag op roerende zaken.

 

Betekening

Een betekening is een gerechtelijke bekendmaking, door een deurwaarder, van stukken en mededelingen aan de schuldenaar (debiteur). Voorbeeld is de betekening van een vonnis.
Bevel

Een deurwaarder kan aan de schuldenaar "bevel doen". In feite beveelt hij de schuldenaar om te voldoen aan de uitspraak van de rechter. De deurwaarder kan het bevel zowel schriftelijk als mondeling doen. De termijn waarbinnen het bevel uitgevoerd moet worden is afhankelijk van de uitspraak van de rechter of is afhankelijk van wettelijke bepalingen. Een deurwaarder kan bijvoorbeeld "bevel doen" om binnen een bepaalde termijn tot ontruiming van een woning over te gaan. Of om binnen een bepaalde termijn tot betaling over te gaan.

 

BTAG

BTAG is de afkorting van “Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders. Dit besluit is gebaseerd op de Gerechtsdeurwaarderswet en op het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In dit Besluit wordt onder andere geregeld welke kosten een deurwaarder in rekening mag brengen voor de handelingen die de deurwaarder verricht.

 

C

Curatele

Personen kunnen onder curatele gesteld worden. Onder curatele stellen is allereerst een maatregel die getroffen kan worden als meerderjarigen zowel hun financiële als persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. In dat geval wordt door de rechter een curator aangesteld. De persoon die het beheer van het geld van degene die onder curatele is gesteld moet doen, wordt een ”curator” genoemd. De curator wordt in dit geval ook betrokken bij belangrijke persoonlijke beslissingen die genomen moeten worden. In dit geval lijkt een curator veel op een voogd. Een verzoek tot deze vorm van onder curatele stelling kan worden ingediend door de echtgenoot, geregistreerd partner (of andere levensgezel), zijn bloedverwanten in de rechte lijn en die in de zijlijn tot de vierde graad, de voogd van de betrokkene of het openbaar ministerie. De betrokkene zelf kan soms zelf ook het verzoek doen.

Ten tweede kan een bedrijf of een persoon onder curatele gesteld worden als er sprake is van een faillissement. In dat geval wordt door de rechter een curator aangesteld. Ook in dit geval wordt de persoon die het beheer van het geld van het bedrijf of de persoon die onder curatele is gesteld moet doen een ”curator” genoemd.

 

Comparitie van partijen

Een comparitie van partijen is een persoonlijke verschijning van de partijen voor de rechter. Het is aan de rechter om een dag te bepalen dat een comparitie van partijen plaatsvindt. Doorgaans wordt een comparitie standaard gelast nadat de gedaagde partij (de debiteur) bij schriftelijke akte (zie conclusie van antwoord) heeft geantwoord op de dagvaarding van de eiser. De comparitie kan tot doel hebben een schikking te bereiken en/of om nadere inlichtingen over de ingenomen standpunten van de partijen te verkrijgen.

 

Conclusie van antwoord

Als de gedaagde (ook wel schuldenaar of debiteur) gebruik maakt van zijn recht om zich inhoudelijk te verweren op de inhoud van de dagvaarding heet dat de conclusie van antwoord. In kantonzaken mag de gedaagde dit verweer zelf doen en zelfs mondeling. De griffier (medewerker rechtbank) draagt dan zorg voor schriftelijke verslaglegging. Bij de rechtbank dient de conclusie van antwoord schriftelijk en door een procureur (advocaat) te worden ingediend.

 

D

Dagvaarding

Een dagvaarding is een officiële akte. Die wordt op verzoek van de eiser (de partij die het geld tegoed heeft) door een gerechtsdeurwaarder uitgereikt aan de gedaagde partij (de debiteur). In de dagvaarding staan onder andere de namen van alle partijen (eiser en gedaagde), de tijd en plaats dat de gedaagde zich bij het gerecht moet melden en de uiteindelijke eis (het openstaande bedrag) van de eisende partij.


Debiteur

Een debiteur is de schuldenaar (degene die een bedrag verschuldigd is) van de opdrachtgever (schuldeiser).


Derdenbeslag

Een derdenbeslag is letterlijk een beslag beslag onder een derde. Dit is een beslag dat een gerechtsdeurwaarder legt op zaken die wel van de schuldenaar zijn, maar via anderen in het bezit van de schuldenaar komen. Voorbeelden hiervan zijn beslag op salaris, uitkering, bankrekening of goederen.

 

Dwangbevel

Een dwangbevel is een bevel om te betalen. Een dwangbevel kan door een aantal bestuursorganen worden uitgevaardigd. Voorbeelden van bestuursorganen zijn het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)en de Dienst Uitvoeringsorganisatie Onderwijs (DUO). Een gerechtsdeurwaarder mag op basis van een dwangbevel tot beslag leggen overgaan zonder tussenkomst van de rechter.

 

E

Exploot

Een exploot is een officieel document dat door de gerechtsdeurwaarder wordt bezorgd. Alleen de deurwaarder mag exploten uitbrengen. Voorbeelden van exploten zijn een dagvaarding en een loonbeslag.

 

F

Faillissement

Een faillissement is een gerechtelijk beslag op een vermogen, ter bescherming van de rechten van de crediteuren van de schuldenaar. De schuldenaar verliest door een faillissement de zeggenschap over het vermogen. Een faillissement wordt in een vonnis van de rechtbank uitgesproken, in het algemeen naar aanleiding van een aanvraag van de schuldenaar zelf of van een of meer schuldeisers. In het vonnis benoemt de rechter een curator en een rechter-commissaris. De curator beheert de failliete boedel en is belast met de vereffening van de schulden. De rechter-commissaris houdt toezicht op de curator.

 

G

Gedaagde

De gedaagde in een gerechtelijke procedure is degene tegen wie een eis wordt gericht (de tegenpartij van de eiser)

 

Gerechtsdeurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar. In de Gerechtsdeurwaarderswet zijn de taken van de gerechtsdeurwaarder beschreven. Alleen de gerechtsdeurwaarder mag die taken uitvoeren. De gerechtsdeurwaarder is door de Koningin benoemd. De gerechtsdeurwaarder is “onbezoldigd ambtenaar”, dat wil zeggen dat gerechtsdeurwaarder niet door de overheid wordt betaald, maar zijn eigen inkomsten moet genereren. De kosten die de gerechtsdeurwaarder voor zijn werkzaamheden in rekening mag brengen, zijn bij wet bepaald. De gerechtsdeurwaarder mag die niet zelf bepalen.

 

H

Hoger beroep

Als een persoon of een bedrijf het niet eens is met de uitspraak van een rechter, dan is het mogelijk om een “hogere” rechter te vragen of deze het eens is met de uitspraak. Dat wordt “hoger beroep” genoemd. Als een kantonrechter een uitspraak heeft gedaan is echter niet altijd hoger beroep mogelijk. Tegen uitspraken van de kantonrechter kan alleen hoger beroep aangetekend worden als deze gaan over bedragen die hoger zijn dan € 1.750 .

woning. Als er niemand thuis is, zal daar een (Hulp-)officier van Justitie bij aanwezig zijn. Daarbij moet de (Hulp-)officier er ook voor zorgen dat de rechten van de schuldenaar niet geschonden worden.

 

I

Ingebrekestelling

Een ingebrekestelling is een document waarin aangegeven wordt dat aan bepaalde verplichtingen niet voldaan wordt. Een ingebrekestelling kan bijvoorbeeld gaan over geld dat nog betaald moet worden. Met een ingebrekestelling wordt in eerste instantie de kans geboden alsnog binnen een redelijke termijn aan de verplichtingen te voldoen. Doet men dat niet, dan “blijft men in gebreke”.

 

K

Kantonrechter

Een rechter die werkzaam is bij de Sector Kanton van een Rechtbank. Deze rechters houden zich bezig met geschillen over huurzaken, kleine geldvorderingen (tot en met € 5.000), arbeidsrechtelijke zaken en een aantal familierechtelijke aangelegenheden.

 

L

Loonbeslag

Bij loonbeslag wordt door een gerechtsdeurwaarder namens een schuldeiser beslag gelegd op het salaris van de debiteur of diens uitkering.

 

O

Ontruiming

Een rechter kan besluiten dat een persoon of een bedrijf een gehuurde ruimte moet verlaten. Bijvoorbeeld omdat de huur niet betaald is. Als die persoon of dat bedrijf weigert de gehuurde ruimte te verlaten kan de deurwaarder op basis van de uitspraak van de rechter de ruimte ontruimen.

Overbetekening

Als een gerechtsdeurwaarder beslag legt, dient de debiteur hier middels een officieel stuk van op de hoogte te worden gesteld. Dit officiële stuk heet een over betekening.

 

P

Proceskosten

Als u als schuldenaar voor de rechter moet verschijnen, kan het zijn dat u kosten maakt. Die kosten worden de “proceskosten” genoemd.

 

R

Roerende zaken

Roerende zaken zijn stoffelijke zaken. Een inboedel wordt bijvoorbeeld "een roerende zaak" genoemd, evenals een auto.

 

Rechtsmiddel

Een wettelijk middel om iets te doen tegen een uitspraak. Bijvoorbeeld hoger beroep of verzet.

 

Registergoederen

Dit zijn goederen die in het kadaster zijn opgenomen. Het betreft bijvoorbeeld onroerende zaken, vliegtuigen en schepen.

 

Rente

Een vergoeding die verschuldigd is wanneer een vordering te laat wordt voldaan.

 

S

Schuldeiser

Iemand aan wie een ander iets (meestal geld) verschuldigd is; crediteur.

 

Schuldenaar

Iemand met schulden; debiteur.

 

Storneren

Een verkeerd of ten onrechte gedane afboeking (geld) op een bankrekening terug laten boeken door de bank.

 

Stuiting van verjaring

De wettelijk voorziene termijn voor de verjaring begint van nul af opnieuw te lopen.

 

T

Titel

Een titel is een document op basis waarvan het de deurwaarder wettelijk is toegestaan om tot bijvoorbeeld "beslag leggen" over te gaan. Er zijn conservatoire titels en executoriale titels. Een vonnis van de rechter is een executoriale titel, maar bijvoorbeeld ook notariële aktes, dwangbevelen en beschikkingen zijn dat.

 

V

Verjaring (van een vordering)

Door het verstrijken van een zekere tijd (aantal jaren) is een vordering niet meer juridisch afdwingbaar. De schuldeiser kan deze daardoor dus niet meer bij de rechter laten afdwingen. Nadat de verjaringstermijn is verstreken, is de vordering dus verjaard. De vordering zelf - dat is de gehoudenheid om iets te doen - blijft bestaan, maar deze is na verjaring niet langer afdwingbaar.

 

Verweer voeren

Zich verdedigen (hier: bij de rechter).

 

Verzuim

De (juridische) situatie waarin u bent, nadat u in gebreke gesteld bent. De vordering is nu opeisbaar.


Vordering

De aanspraak van de schuldeiser op de schuldenaar (m.n. op betaling van een schuld).

 

W

Wik

De Wik is de afkorting die wordt gebruikt voor de regels over het buitengerechtelijke incassoproces en de kosten die daarin mogen worden gerekend. Het is eigenlijk niet één afzonderlijke wet, maar een bepaling in het Burgerlijk Wetboek, in combinatie met een Koninklijk Besluit, het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Hierin staan de regels rondom de incassokosten en de 14-dagenbrief.

 

WSNP

WSNP is de afkorting van Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.